Hoppa yfir valmynd

Samantekt umsagna um framtíðarnotkun NMT-450 tíðnisviðsins

Tungumál EN
Heim

Samantekt umsagna um framtíðarnotkun NMT-450 tíðnisviðsins

2. janúar 2006

24. október 2005 birti Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) umræðuskjal um framtíðarnotkun NMT-450 tíðnisviðsins á Íslandi.
Tilgangurinn var að kanna áhuga markaðarins og sjónarmið hagsmunaaðila. Óskað var eftir athugasemdum og ábendingum. Skilafrestur rann út þann 8. desember 2005. Alls bárust 9 umsagnir frá eftirtöldum aðilum:
Ericsson Danmark A/S, Landssambandi íslenskra útvegsmanna, Neyðarlínunni, Nordisk Mobiltelefon AB, Nortel, Og Vodafone, Orkustofnun, Samtökum ferðaþjónustunnar og Símanum.
3 ofangreindra aðila hyggjast byggja upp nýtt fjarskiptanet, 2 eru framleiðendur tækjabúnaðar og 4 eru aðrir hagsmunaaðilar.
Í umræðuskjalinu var sérstaklega óskað eftir umsögnum um eftirfarandi atriði. Sjá hér að neðan samantekt á svörum skáletrað: 

a) Fjöldi rekstraraðila.
Umrætt tíðnisvið er aðeins 2 x 4,5 MHz og má færa rök fyrir því að það sé ekki til skiptanna.
1.mgr. 9.gr. fjarskiptalaga heimilar PFS að takmarka fjölda úthlutana til að tryggja skilvirka notkun tíðna.
Óskað er eftir áliti markaðsaðila á því, hvort þeir telji að eftirspurn yrði eftir úthlutun á einungis hluta tíðnisviðsins, t.d. 2 x 1,5 MHz.

Á  að veita einum aðila heimild fyrir öllu tíðnisviðinu eða á að skipta tíðnisviðinu upp á milli fleiri rekstraraðila?
Flestir töldu einsýnt að skynsamlegast væri að úthluta öllu tíðnisviðinu til eins aðila. Þó kom fram að hugsanlega mætti skipta tíðnisviðinu í tvennt, þannig að annar fengi 2/3 hluta og yrðu gerðar ítrustu kröfur um útbreiðslu og þjónustu, en hinn fengi 1/3 og ekki sama krafa um útbreiðslu.

Kemur landfræðileg skipting til greina?
Samdóma álit að landfræðileg skipting komi ekki til greina.

b) Uppbygging fjarskiptanets og sala þjónustu til neytenda
Ekki er fyrirfram búið að taka afstöðu til þess, hvort sá, sem fær úthlutað umræddu tíðnisviði, byggi og reki eigið net og verði
einn um að selja almenningi þjónustu, eða hvort aðrir aðilar geti fengið aðgang að netinu og selt þjónustu til almennings.
Því er spurt:

Hyggst umsagnaraðili sækja um tíðniúthlutun til þess að byggja upp eigið net og selja þjónustu til almennings ?
3 aðilar tilkynntu að þeir hygðust nota umrætt tíðnisvið  til þess að byggja upp eigið net og selja þjónustu til almennings.

Gerir umsagnaraðili ráð fyrir að veita öðrum fjarskiptafyrirtækjum aðgang að netinu til þess að selja þjónustu til almennings ?
Þessari spurningu var eingöngu beint til þeirra, sem hyggjast byggja upp eigið net. Einn þeirra svaraði spurningunni  játandi, einn taldi
það koma til greina, en sá þriðji tók ekki afstöðu.

Hefur umsagnaraðili eingöngu áhuga á að fá aðgang að fjarskiptaneti, sem annar aðili á og rekur, til þess að veita almenna
þjónustu ?

Enginn umsagnaraðila lýsti yfir að hann hefði slíkan áhuga.

c) Þjónusta á NMT-450 MHz tíðnisviðinu
Vísað er til áðurnefndrar stefnu stjórnvalda í Fjarskiptaáætlun og þeirra undirmarkmiða varðandi farsambönd og háhraðavæðingu,
sem þar koma fram.

Hvernig verður NMT-450 MHz tíðnisviðið best notað, til þess að ná fram sem flestum undirmarkmiðum, sem skilgreind eru í
fjarskiptaáætlun ?

Þeir sem gáfu ákveðin svör við þessari spurningu gerðu það með því að leggja áherslu á að rétt tækni yrði notuð. Meirihluti umsagnaraðila taldi að CDMA-450 tryggði best að markmiðunum yrði náð, en aðrir töldu að rétta tæknin væri GSM-450.

Hvernig verður jafnvægi á milli farsambanda annars vegar og háhraðavæðingar best náð ?
Þeir sem svöruðu þessari spurningu töldu að tæknin skipti hér meginmáli, líkt og í spurningunni á undan um besta
nýtingu tíðnisviðsins.

 
d) Útbreiðslukröfur nýs kerfis
Markmið um lágmarks útbreiðslukröfur má lesa úr fjarskiptaáætlun.

Hvernig er rétt að útfæra þessar kröfur?
Almennt var talið að núverandi útbreiðsla NMT-kerfisins væri eðlileg viðmiðun. Hugsanlega mætti gera enn stífari kröfur, en ekki væri raunhæft að gera kröfur um  þjónustu “um allt land”, þ.e. hvar sem er á Íslandi, eins og tekið er til orða í Fjarskiptaáætlun.

Eru þær raunhæfar eða ganga þær of skammt?

Í Fjarskiptaáætlun kemur fyrir á nokkrum stöðum að veita skal tiltekna þjónustu “um allt land”. Af umsögnum má ráða að skilgreina
þarf betur, hvað þetta felur nákvæmlega í sér. Væntanlega er hér átt við eftirtalda staði:
- Þar sem er föst búseta og sumarhúsabyggð
- Vinsælir ferðamannastaðir og leiðir (þarf að skilgreina betur)
- Helstu þjóðvegir (þarf að skilgreina betur)
Í umsögnum kemur fram að finna þurfi skynslamegt jafnvægi á milli útbreiðslukrafna annars vegar og arðsemi
fjárfestingarinnar hins vegar.

Á að gera sömu kröfur í þéttbýli og dreifbýli?
Merihluti þeirra sem tóku afstöðu töldu að gera ætti sömu kröfur í þéttbýli og dreifbýli.

e) Uppbyggingarhraði nýs kerfis

Hvað er eðlilegt að nýtt kerfi byggist hratt upp?
Af svörum má ráða að markaðsaðilar telji að uppbygging taki 12-18 mánuði eftir að tíðniheimild hefur verið gefin út.

Hvenær á að byrja?
Þeir sem svöruðu þessu telja að raunhæft sé að stefna að því að loka núverandi NMT-þjónustu á tímabilinu
september – desember 2007. Til þess að það gangi eftir þarf að hefja uppbyggingu nýs kerfis 12 mánuðum áður, þ.e. á seinni hluta ársins
2006.

Á ef til vill að keyra NMT kerfið tímabundið á hluta tíðnisviðsins áfram samhliða nýju stafrænu kerfi?

Allir umsagnaraðilar töldu einsýnt að starfrækja yrði bæði kerfin samhliða í tiltekinn tíma.
Fram kom að þessi tími mætti þó ekki vera of langur. Af svörum má ráða að eðlilegur tími sé talinn 6 – 12 mánuðir.

f) Gjaldtaka

Á að krefjast gjalds fyrir tíðnirnar?
Lögð var áhersla á að stilla hugsanlegri gjaldtöku í hóf. Í raun væru stífar útbreiðslukröfur ígildi gjaldtöku.

Ef svo er, hve hátt á gjaldið að vera, t.d. sem hlutfall af tíðnigjaldi fyrir hefðbundin 3ju kynslóðar kerfi (UMTS) ?
Umsagnaraðilar færðust undan að svara þessari spurningu.

Áhrif á önnur fjarskiptakerfi

Má ætla að þjónusta á NMT-450 MHz tíðnisviðinu keppi við, spili saman með eða leysi af hólmi aðra þjónustu eða geri uppbyggingu á öðrum sviðum óþarfa/óhagkvæma?
Svör umsagnaraðila voru með ýmsu móti. Ekki var talið að mikil samkeppni yrði við farsímaþjónustu í þéttbýli, en hins vegar myndi ný þjónusta leysa mörg vandamál í dreifbýli, bæði varðandi farsímaþjónustu og háhraðatengingar. Bent var á að nýtt kerfi á 450 MHz myndi líklega hamla gegn því að ráðist yrði í uppbyggingu 3ju kynslóðarkerfa á hærri tíðnum, a.m.k. í dreifbýli. Þetta væri kostur það sem uppbygging slíkra kerfi á 2 GHz tíðnisviðinu væri miklu dýrari, enda upphaflega hönnuð fyrir svæði sem eru margfalt þéttbýlli en um er að ræða á Íslandi.
Loks var bent á að uppbygging nýs kerfis kynni að tefla frekari uppbyggingu TETRA kerfsins í tvísýnu. Þarf að taka tillit til þessa við tíðniúthlutun?
Umsagnaraðilar töldu að taka bæri tillit til ofanritaðs við tíðniúthlutun, án þess að tilgreina í einstökum atriðum, með hvaða hætti það yrði gert.

Á að leyfa notkun NMT-450 MHz tíðnisviðsins fyrir uppbyggingu farsímaþjónustu í þéttbýli, þ.e. í beinni samkeppni við væntanleg hefðbundin 3ju  kynslóðar farsímakerfi?
Tveir af þremur umsagnaraðilum, sem hyggjast byggja upp nýtt fjarskiptanet á 450 MHz, svöruðu spurningunni ákveðið játandi.
Sá þriðji hefur ekki gefið upp afstöðu sína.

h) Annað
Eru önnur atriði sem taka ber mið af þegar ákveðið verður hvernig NMT-450 tíðnisviðið verður notað hér á landi ?
Flestir umsagnaraðila töldu að ofangreindar spurningar vörðuðu alla þætti málsins, sem máli
skipta. Einn umsagnaraðili lagði þó mikla áherslu á að uppbyggingu nýs kerfis á 450 MHz mætti ekki hafa neikvæð áhrif á
uppbyggingu og rekstur neyðar- og öryggiskerfis eins og TETRA.

Til baka