Hoppa yfir valmynd
Túngumál EN
Heim

Smellið á plúsinn eða spurningarnar hér fyrir neðan til að fá svör


Hef ég rétt til aðgangs að upplýsingum um mig?

Í lögunum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga er m.a. kveðið áum almennan upplýsingarétt hins skráða (sbr. 18. gr. laganna) og þærtakmarkanir sem kunna að vera á þeim upplýsingarétti (sbr. 19. gr.laganna), en Persónuvernd fer með eftirlit með lögunum. Sjá má nánariupplýsingar um hlutverk Persónuverndar og gildissvið persónuverndarlaga áheimasíðu stofnunarinnar www.personuvernd.is.

Hvaða upplýsingar eru varðveittar?

Gögn um fjarskipti, samkvæmt orðalagi 42. gr. fjarskiptalaga,kallast upplýsingar um fjarskiptaumferð. Almennt séð má segja að þettaséu þær tengiupplýsingar sem verða til í fjarskiptaneti oggreiðslukerfum fjarskiptafyrirtækja vegna fjarskiptanotkunarviðskiptavina og liggja til grundvallar gjaldfærslu fyrir þjónustuna.Dæmi um slíkt er upplýsingar um númer sem hringir í annað númer,tímasetning símtalsins og hversu lengi það stóð yfir. Innan þessa mengistengiupplýsinga falla þær upplýsingar sem taldar eru tilgjaldfærsluupplýsinga, en þær eru eðli málsins samkvæmtpersónugreinanlegar þar sem reikningar eru gefnir út á nafn og kennitölueinstaklinga og fyrirtækja, nema að um sé að ræða frelsisþjónustu.

Varðandi svokallaða lágmarksskráningu gagna um fjarskiptaumferð þá áslík lágmarksskráning að tryggja að að fjarskiptafyrirtæki geti upplýsthver af viðskiptavinum þess var notandi tiltekins símanúmers, IP-tölueða notandanafns. Einnig á sú skráning að upplýsa um allar tengingarsem notandinn hefur gert, dagsetningar þeirra, hverjum var tengst ogmagn gagnaflutnings til viðkomandi notanda. Fjarskiptafyrirtækjum berlögum samkvæmt að tryggja vörslu framangreindra gagna og er óheimilt aðnota eða afhenda umræddar upplýsingar öðrum en lögreglu eða ákæruvaldi ísamræmi við 47. grein fjarskiptalaga. Eyða ber umferðargögnunum að sexmánuðum liðnum, nema þörf sé fyrir þau á grundvelli 2. mgr. 42. gr.laganna.

Í lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsingaer hugtakið persónuupplýsingar skilgreint svo: "Sérhverjarpersónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e.upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings,látins eða lifandi." Er þannig ljóst að upplýsingar um fjarskiptaumferðog fjarskiptanotkun sem beint eða óbeint má rekja til tiltekinseinstaklings teljast til persónuupplýsinga í skilningi laganna.

Hversu lengi má varðveita persónuupplýsingar í fjarskiptum?

Samkvæmt 42. grein fjarskiptalaga ermeginreglan sú að gögnum um fjarskiptaumferð notenda skal eyða eða geraópersónugreinanleg þegar þeirra er ekki lengur þörf ogfjarskiptasendingunni hefur verið komið til skila. Undantekningar fráþessu eru annars vegar þær að gögn vegna reikningsgerðar má geyma þartil að ekki er hægt að vefengja reikning eða hann fyrnist og hins vegarer kveðið á um að varðveita skuli lágmarksskráningu gagna umfjarskiptaumferð notenda í 6 mánuði í þágu rannsókna opinberra mála. Aðþessum 6 mánuðum liðnum ber fjarskiptafyrirtækinu þó að eyðaupplýsingunum, ef þeirra er ekki lengur þörf. Undantekningarákvæði semþessi ber þó ávallt að túlka þröngt, sem frávik frá hinni almennu reglu.

Hversu mikilvæg eru lykilorðin mín?

Lykilorðin eru eitt mikilvægasta öryggistækið sem þú hefur yfir að ráða.

Skiptu reglulega um lykilorð.
Í framhaldi af nýlegri netárás á Vodafone og tilraunum til innbrota áaðra innlenda vefi ættu allir að nota tækifærið og skipta um lykilorðsín á sem flestum stöðum.

Hafðu eftirfarandi atriði í huga þegar þú býrð til ný lykilorð.

Kröfur til lykilorða:
  • Nota lágmark 8 stafi
  • Nota a.m.k. 3 af 4 möguleikum um hástafi, lágstafi, tölustafi og tákn

Reyna að dreifa stöfunum á hnappaborðið þannig að erfiðara sé að átta sig fyrir þann sem á horfir

Það sem á ekki að gera:

  • Ekki stafa algeng orð afturábak óbreytt
  • Ekki nota nafnið þitt eða hluta úr nafninu
  • Ekki velja algeng/venjuleg orð, t.d. bolli, mynd, vetur o.s.frv
  • Ekki nota óbreyttar upplýsingar er tengjast þér, svo sem símanúmer, kennitölu o.s.frv.
  • Ekki nota talna eða stafarunur eins og 123456, né takkaraðir á hnappaborðinu t.d. qwerty

Kynntu þér fleiri góð ráð um lykilorð á vefnum Netöryggi.is

Hvert á ég að leita ef viðkvæmar upplýsingar um mig eru á netinu?

Póst- og fjarskiptastofnun tekur á móti kvörtunum sem varða meint brot áhámarks varðveislutíma fjarskiptaumferðagagna miðað við 42. gr. fjarskiptalaga oghvort að fullnægjandi öryggis hafi verið gætt við meðferð þeirra ogvarðveislu. Fjarskiptalög gilda hins vegar almennt ekki um efnifjarskiptasendinga. Póst- og fjarskiptastofnun sker þar af leiðandi ekkiúr um t.d. mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs, s.s. í málumer varða meiðyrði, birtingu á einkamálefnum fólks o.s.frv. Heyra slíkmálefni undir dómstóla.

Ef persónugreinanlegar upplýsingar hafa verið birtar um þig af þriðja aðila er best að hafa samband við lögreglu.

Má birta persónuupplýsingar um mig á netinu?

Birting þriðja aðila á persónugreinanlegum upplýsingum án samþykkis erað öllu jöfnu óheimil þótt á því kunni að finnast undantekningar, t.d.opinberar birtingar á dómum samkvæmt lögum um meðferð sakamála ogsérstökum reglum sem settar hafa verið um slíkt.

Varðandi persónuupplýsingar þá kveða lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsingaítarlega á um þær reglur sem gilda um meðferð og vinnslu slíkraupplýsinga. Þetta á t.d. við um hvort upplýsingar teljist viðkvæmarpersónuupplýsingar og hvort þörf sé á að afla samþykkis fyrir vinnsluþeirra, t.d. opinbera birtingu þeirra, svo dæmi séu tekin. Brot áákvæðum persónuverndarlaganna og tengdum reglum geta varðað fésektum eðafangelsi allt að þremur árum nema þyngri refsing liggi við samkvæmtöðrum lögum. Sama refsing liggur við ef ekki er farið að fyrirmælum Persónuverndar sbr. 42. gr. laganna.

Í 25. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940er kveðið á um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs.Brot gegnákvæðum þessa kafla geta varðað við sektir eða fangelsi. Í lögunum (229grein) er t.d. skýrt kveðið á um að hver sem skýrir opinberlega fráeinkamálefnum annars manns, án þess að nægar ástæður séu fyrir hendi erréttlæti verknaðinn, skuli sæta sektum eða fangelsi allt að einu ári.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábending þín er móttekin

Af hverju ekki?