Hoppa yfir valmynd
Tungumál EN
Heim

Farsími

Á þessari síðu eru upplýsingar fyrir neytendur um ýmislegt sem varðar farsímaþjónustu.

Ýmis farsímaþjónusta

Fleiri en ein tegund farsímaþjónustu stendur neytendum til boða. GSM er stafrænt farsímanet sem nú er útbreitt um allan heim. 3G og 4G farsímanet eru óðum að breiðast út.  Munurinn felst í því að 3G býður upp á mun meiri hraða á gagnaflutningi en GSM og 4G veitir enn meiri hraða í netnotkun. 

Val á fjarskiptafyrirtæki

Neytendur geta valið á milli fjarskiptafyrirtækja sem selja farsímaþjónustu. Til þess að finna hvaða þjónusta hentar þurfa neytendur að kynna sér þau kjör sem bjóðast hjá mismunandi fyrirtækjum.  Þá þarf að hafa í huga eigin notkun, svo sem hversu mikið er hringt, hvort síminn er notaður til netnotkunar, í hverja er hringt mest og hjá hvaða fyrirtæki þeir eru svo hægt sé að nýta t.d. vinaafslætti, fríar hringingar innan kerfis o.s.frv.

 


Smellið á plúsinn eða efnisheitið hér fyrir neðan til að fá nánari upplýsingar um viðkomandi efni

Áskrift -Samningar við fjarskiptafyrirtæki - ábyrgð, réttindi, skyldur

Samningur við fjarskiptafyrirtæki
Áskrifendur farsíma á einstaklingsmarkaði eiga rétt á samningi við fjarskiptafyrirtæki sem skal innihalda a.m.k. eftirfarandi atriði:

a.     nafn og heimilisfang þjónustuveitanda,
b.     þjónustu sem veita á, gæði hennar og tímann sem upphafleg tenging mun taka,
c.     viðhaldsþjónustu sem boðin er,
d.     nákvæmar upplýsingar um verð og gjaldskrá og hvernig hægt er að nálgast nýjustu upplýsingar um viðeigandi gjöld og viðhaldsgjöld,
e.     gildistíma samningsins, skilmála fyrir endurnýjun hans og uppsögn,
f.      skaðabætur og fyrirkomulag endurgreiðslu ef þjónusta er ekki í samræmi við samning,
g.     hvernig hefja skuli mál til lausnar á deilum milli áskrifenda og fjarskiptafyrirtækis.

Fjarskiptafyrirtæki eiga að birta viðskiptaskilmála og gjaldskrá fyrir alla þjónustu sína á aðgengilegan hátt.

Pakkatilboð
Símafyrirtækin bjóða upp á mismunandi áskriftarleiðir, þ.á.m. svokölluð pakkatilboð þar sem fleiri þættir t.d. áskrift að heimasíma, farsíma og nettengingu eru settar inn í sama pakkann og eitt grunnverð greitt fyrir allt.  Mismunandi er hvað felst í pökkunum, t.d. hve mikið niðurhal, símanotkun o.fl. Þess vegna er nauðsynlegt fyrir neytendur að meta sína eigin notkun, t.d. hvort netið er notað mikið eða lítið, hvort mikið er sótt af efni á erlendar síður, hvort hringt er mikið eða lítið úr farsíma í annað símafyrirtæki og þá hvaða o.s.frv. 

Binditími samnings
Óheimilt er í samningi að kveða á um lengri binditíma áskrifenda en sex mánuði. Eftir þann tíma er áskrifanda heimilt að segja upp samningi með eins mánaðar fyrirvara. Ákveði áskrifandi að færa viðskipti sín til annars fjarskiptafyrirtækis skal vera tryggt að þjónustuflutningur gangi greiðlega fyrir sig.

Uppsögn samnings vegna breytinga á skilmálum
Áskrifendur á einstaklingsmarkaði skulu eiga rétt á því að segja samningum fyrirvaralaust upp án greiðslu skaðabóta þegar þeir fá tilkynningu um fyrirhugaða breytingu á samningsskilmálum. Áskrifendum á einstaklingsmarkaði skal veittur a.m.k. eins mánaðar uppsagnarfrestur áður en breytingar taka gildi og skulu þeir jafnframt upplýstir um rétt sinn til að segja upp samningi að skaðlausu vilji þeir ekki samþykkja hina nýju skilmála.

Vanskil og lokanir
Áskrifendur sem eru í vanskilum með greiðslu símagjalda annarra en símtala með yfirgjaldi geta átt von á að lokað verði fyrir þjónustu við þá að undangenginni skriflegri aðvörun a.m.k. einum mánuði fyrir lokun. Fyrsta mánuð eftir lokun á að vera hægt að hringja í áskrifandann og sömuleiðis á að vera hægt að hringja í neyðarnúmerið 112. 

Ábyrgð fjarskiptafyrirtækja
Fjarskiptafyrirtæki geta í viðskiptaskilmálum sínum undanþegið sig bótaábyrgð á tjóni sem rekja má til sambandsleysis, rofs á fjarskiptum eða annarra truflana sem kunna að verða á rekstri fjarskiptaneta. Ábyrgðartakmörkunin er þó bundin við að tjónið verði ekki rakið til stórfelldra mistaka starfsmanna fyrirtækisins.

Farsímanotkun í útlöndum

Sérstök síða er hér á vefnum um notkun farsímans í útlöndum.

 

Frelsi - fyrirfram greidd farsímakort

Neytendur geta keypt svokölluð frelsiskort í farsímann í stað þess að gerast áskrifendur að farsímaþjónustu gegn föstu mánaðargjaldi. Keypt er fyrirfram greidd inneign fyrir ákveðna upphæð og síðan hægt að nota farsímann þangað til að inneignin á kortinu er uppurin.

Venjulega er í byrjun greitt gjald fyrir pakka sem samanstendur af SIM korti, símanúmeri og inneign fyrir tiltekna upphæð. Þegar búið er að nota inneignina er hægt að hlaða kortið að nýju. Hægt er að kaupa inneign hjá því fyrirtæki sem númerið er skráð hjá, bæði á þjónustustöðum/verslunum þess og á vefsíðum fyrirtækjanna.  Einnig er hægt að hlaða kortið í gegn um heimabanka.  Sumar óskyldar verslanir selja einnig inneign á frelsisnúmer.

Ýmist gildir að sú inneign sem keypt er í frelsi er til ráðstöfunar fyrir notandann þar til hún er uppurin eða að inneign og fríðindi gilda í fyrirfram ákveðið tímabil, t.d. einn mánuð eða 31 dag.

Þegar notuð eru fyrirfram greidd farsímakort ræður notandi því hvort hann skráir sig hjá viðkomandi fjarskiptafyrirtæki eða ekki. Ekki er greitt fast mánaðargjald og notendur fá ekki reikning. 


Kaup á tækjum - CE merking

ce-merki

Á ferðalögum erlendis freistast margir til að kaupa sér ódýr fjarskipta- og rafmagnstæki s.s. farsíma. Fjarskiptabúnaður þarf hinsvegar að uppfylla ákveðin skilyrði til að nota megi hann hér á landi. Hann þarf að uppfylla reglur um CE merkingarsem gilda á evrópska efnahagssvæðinu. Fjarskiptatæki sem eru almennt í notkun í löndum utan Evrópu geta því verið ólögleg hér á landi og jafnvel valdið truflunum á fjarskiptum.

Sjá nánar hér á vefnum um kaup á tækjum

 

Netið í símanum - öryggi og kostnaður

Snjallsímaeign hefur aukist gríðarlega á síðustu tveimur árum.  Með þeim er netnotkun í símanum orðin auðveld og aðgengileg alls staðar. Þá er mikilvægt að hafa í huga að um netnotkun í símanum gildir hið sama varðandi kostnað og öryggi eins og í fartölvum. 

Öryggi
Fjarskiptastofa hefur um árabil haldið úti vefnum Netöryggi.is þar sem almenningur getur leitað upplýsinga og leiðbeininga um hvernig hægt er að efla öryggi í netnotkun.  Kynntu þér hvernig hægt er að efla netöryggi í farsímanum.

Kostnaður innanlands

 • Þegar farið er á þráðlaust net gegnum ADSL, VDSL eða ljósleiðaratengingar er aðeins greitt fyrir erlent niðurhal.  Almennt er ekki greitt fyrir niðurhal af innlendum vefþjónum, né það sem sent er.
 • Þegar farið er á Netið með 3G eða 4G er greitt fyrir allt gagnamagn, innlent og erlent, sótt og sent. Því er mikilvægt er að muna að slökkva á internetinu þegar það er ekki í notkun.  Annars er hætta á að talsverð notkun skapist t.d. þegar tölvupóstur er sóttur sjálfkrafa, opnar vefsíður uppfæra sig eða þegar smáforrit (Apps) uppfæra sig sjálfvirkt.

Netnotkun í farsíma og með 3G og 4G netlyklum í útlöndum > Sjá sérstaka síðu hér á vefnum, Notkun farsíma og 3G/4G í útlöndum

Netlyklar fyrir fartölvur

 

3G og 4G nettenglar (netlyklar, netpungar) sem fjarskiptafyrirtæki bjóða upp á fyrir fartölvur notast einnig við 3G farsímakerfið. Sjá nánar á upplýsingasíðu um nettengingar hér á vefnum.

Óumbeðin símtöl og kvartanir

Óumbeðin símtöl
Notkun sjálfvirkra uppkallskerfa, símbréfa eða tölvupósta fyrir beina markaðssetningu er því aðeins leyfð að áskrifandi hafi fyrirfram veitt samþykki sitt. Þó er heimilt að nota tölvupóstfang við sölu á vörum eða þjónustu fyrir beina markaðssetningu á eigin vörum eða þjónustu ef áskrifanda er gefinn kostur á að andmæla slíkri notkun þeim að kostnaðarlausu þegar skráning á sér stað og sömuleiðis í hvert sinn sem skilaboð eru send. Að öðru leyti er hin almenna regla að óumbeðin símtöl í formi beinnar markaðssetningar eru óheimil til áskrifenda sem óska ekki eftir að taka á móti þeim.

Sjá sérstaka upplýsingasíðu um óumbeðin fjarskipti hér á vefnum

Bannmerking í símaskrá
Áskrifendur geta óskað eftir að gefið verði til kynna með merkingu í símaskrá að upplýsingar um hann megi ekki nota í tilgangi beinnar markaðssetningar.
(Sjá 46. grein laga um fjarskipti nr 81/2003)

Kvartanaleiðir

 • Notandi sem vill kvarta yfir farsímaþjónustu skal snúa sér til viðkomandi fjarskiptafyrirtækis.
 • Kvörtun til Fjarskiptastofu.
  Telji notandi að fjarskiptafyrirtæki sem rekur farsíma hafi brotið gegn skyldum sínum samkvæmt lögum um fjarskipti eða gegn skilyrðum sem mælt er fyrir um í almennum heimildum, réttindum eða í rekstrarleyfi getur hlutaðeigandi beint kvörtun til Fjarskiptastofu um að hún láti málið til sín taka. Stofnunin skal leita álits viðkomandi fjarskiptafyrirtækis á kvörtuninni og jafnframt freista þess að jafna ágreining aðila á skjótan hátt. Náist ekki samkomulag skal úr ágreiningi skorið með ákvörðun. Ákvarðanir Fjarskiptastofu sæta kæru til sérstakrar nefndar, úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála. Kæra skal berast nefndinni innan fjögurra vikna frá því að viðkomanda varð kunnugt um ákvörðun stofnunarinnar.

Símanúmer og símaskrá

Fjarskiptastofa afhendir fjarskiptafyrirtækjum númeraraðir. Við pöntun á síma úthluta fyrirtækin áskrifendum númerum og stendur þeim yfirleitt til boða að velja úr lausum númerum í númerröðunum. Almenn símanúmer á Íslandi eru með 7 tölustöfum en þegar númer er valið erlendis frá er landsnúmerinu 354 skeytt framan við. Farsímanúmer á Íslandi byrja á tölustöfunum 6, 7 eða 8.

Númeraflutningur

 • Áskrifendur farsíma sem gera þjónustusamning við annað fjarskiptafyrirtæki en þeir hafa áður þegið þjónustu hjá skulu eiga rétt á að flytja með sér númer sem þeir hafa hjá því fjarskiptafyrirtæki sem þeir voru áður tengdir
 • Farsímanotandi sem notar fyrirfram greidd símkort (frelsi) og vill skipta um fjarskiptafyrirtæki þarf að hafa samband við  fjarskiptafyrirtækið sem hann vill skipta við, láta flytja númerið og fá símkort hjá fyrirtækinu.

Númerabirting
Fjarskiptafyrirtæki sem reka almenna símaþjónustu skulu bjóða númerabirtingu í samræmi við ákvæði laga um persónuvernd. Áskrifendur geta valið þann kost að númer þeirra birtist ekki viðtakanda símtalsins.
Sjá einnig Reglur um númerabirtingar nr. 629/2008

Símaskrá
Öllum notendum skal vera opin a.m.k. ein símaskrá sem inniheldur upplýsingar um öll símanúmer. A.m.k. ein símaupplýsingaþjónusta á að vera opin öllum notendum með upplýsingum um öll símanúmer nema áskrifandi hafi óskað eftir því að vera óskráður í gagnagrunni símaskrár.
Nokkrir aðilar hafa þessa upplýsingaþjónustu um símanúmer með höndum en Já upplýsingaveitur hafa skuldbundið sig til að halda úti vefþjónustu og prentaðri símaskrá til ársloka 2016. Sjá nánar um Ja.is.
Óheimilt er að krefja áskrifanda sem vill vera óskráður um gjald fyrir það. Áður en persónulegar upplýsingar um áskrifendur eru skráðar í prentuðum eða rafrænum skrám skulu þeir eiga aðgang að upplýsingunum. Upplýsingar í skrám og númer upplýsingaþjónustu eiga að takmarkast við það sem þarf til að kennsl á áskrifandann nema hann hafi veitt ótvíræða heimild til annars.

Stuttnúmer
Fjögurra tölustafa stuttnúmerum er úthlutað sem aðgangsnúmerum að ýmis konar þjónustu símafyrirtækjanna þ.m.t. forval en einnig fyrir ákveðna opinbera þjónustu. Auk þess er í notkun þriggja tölustafa númer fyrir neyðarsímtöl (112).

Útlandaforskeyti
Þegar beina á símtölum til útlanda verður að velja 00 á undan viðkomandi landsnúmeri.

Forval
Í gildi eru reglur um forval og fast forval símnotenda.  Í forvali geta símnotendur kosið þjónustu nýrra þjónustuveitenda t.d fyrir símtöl til útlanda. Þá þarf að velja fjögurra tölustafa forskeyti þess þjónustuaðila sem sér um símtalið. Er þá fyrst valið forskeytið, síðan 00 og eftir það landsnúmer og símanúmer þess sem hringt er til. Forskeytin eru frá 1000 upp í 1100. Nauðsynlegt er að notendur skrái sig hjá viðkomandi þjónustuveitanda fyrirfram.

Læsingar
Áskrifendur farsíma geta óskað þess að fjarskiptafyrirtæki læsi fyrirákveðnar tegundir símtala eða fyrir símtöl í ákveðnar númeraraðir, þeim að kostnaðarlausu. Þannig er hægt að láta læsa síma fyrir símtöl til útlanda eða símtöl í númer sem bera yfirgjald.

Símareikningurinn

Þann 1. júlí 2011 tók gildi reglugerð um reikningagerð fyrir fjarskiptaþjónustu. Þar er tiltekið hvaða upplýsingar skulu að lágmarki koma fram á reikningum fjarskiptafyrirtækja til viðskiptavina sinna. Einnig er tiltekið hvaða upplýsinga notendur geta farið fram á þegar beðið er um ítarlega sundurliðun á reikningum.
Sjá Reglugerð um reikningagerð fyrir fjarskiptaþjónustu nr. 526/2011

Símareikningar fyrir farsímanotkun byggjast á notkun og þeirri þjónustuleið sem valin er hjá viðkomandi þjónustufyrirtæki.
Greiðslan er samsett úr þremur þáttum skv. verðskrám símafyrirtækjanna:

 • Upphafsgjald
 • Lágmarksgjald (greiðsla fyrir lágmarkstímalengd, oftast 1 mínúta)
 • Gjald fyrir hverja byrjaða tímaeiningu sem símtalið stendur yfir

Sjá nánar um tímamælingar.

Neyðarsími gjaldfrjáls
Neyðarlínan hf rekur afgreiðslu þar sem svarað er símtölum í neyðarnúmerið 112 og útveguð neyðarþjónusta. Símtöl í 112 eiga að vera gjaldfrjáls sama hvaðan hringt er.
Sjá Lög um samræmda neyðarsvörun nr. 40/2008

Númer með yfirgjaldi
Heimilt er að taka yfirgjald fyrir símtöl í númer sem byrja á 75,901-905 og 907-9. Hið sama gildir fyrir sum stuttnúmer svo sem 118.
Áskrifendur fastasíma geta óskað þess að fjarskiptafyrirtæki læsi fyrirákveðnar tegundir símtala eða fyrir símtöl í ákveðnar númeraraðir, þeim að kostnaðarlausu. Þannig er hægt að láta læsa síma fyrir símtöl til útlanda eða símtöl í númer sem bera yfirgjald.

Tíðniheimildir fjarskiptafyrirtækja á Íslandi

Fjarskiptastofa úthlutar tíðnum til fjarskiptafyrirtækja fyrir mismunandi tegundir fjarskiptaþjónustu. 

Hér á vefnum má sjá fjarskiptafyrirtæki á Íslandi sem hafa tíðniheimildir og skoða tíðniheimildir þeirra.


Þjónustusvæði farsímafyrirtækjanna

Enn eru svæði á landinu þar sem erfitt getur reynst að ná GSM sambandi og/eða 3G sambandi.

Fjarskiptastofa hefur gert kort sem sýna þessi skuggasvæði:

GSM útbreiðslukort

3G útbreiðslukort

4G útbreiðslukort

Tenglar á vefsíður símafyrirtækjanna sem sýna þjónustusvæði þeirra:

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábending þín er móttekin

Af hverju ekki?